undines by blavatskaya-d4vosvs

”i paint myself because i am so often alone”

(via bodypartss)